SLÄKTEN RINMAN
Texten baserad på en skrift av Jörgen Haslum 1962

Rinmans är besläktade med Malmströms genom Louise Rinman, gift med Nils Åkerblom, svärfar till Ernst Olof Malmström

I
Erik

Släkten Rinmans äldst kände och betecknad som stamfader. Levde i senare delen av 1500-talet, antagligen i Västergötland


II
Olavus Erici Ahrenius (Westrogothus)
, född ??, död 1646 - den föregåendes son.

Komminister i Rinna

Gift m Brita, död ca 1659

Olaus Erici Ahrenius hade tre söner, vilka antog namnet Rinman efter hemförsamlingen och kan betecknas som stamfäder för var sin huvudgren av släkten.

1)  Ericus Olavi, född 1629, död 1706, kyrkoherde i Herrestad och Källstad, Östergötland, gift m Anna Steuchmann, kyrkoherdedotter från Ekeby.

2)  Seved, se nedan

3)  Sven, född ca 1635, bokhållare på Stenhammar, Södermanland, gift m Christina, båda levde 1689.


III
Seved Rinman
, född 1633, död 1712.

Studerade i Uppsala, Wittenberg och Lund, filosofie magister. Kontraktsprost i Ekeby och Rinna.

Gift 1673 m sin företrädares änka Anna Hillman.


IV
Gustaf Rinman
, född 1680, död 1740 - den föregåendes son, lanträntmästare i Uppsala

Gift 1715 m Margareta Leijonmarck, född 1688, död 1723, dotter till Sven Agricola Leijonmarck, senast vicepresident i Åbo hovrätt, avsked med landshövdings titel, och dennes maka Magda Adlersköld.


V
Sven Rinman
, född 1720 i Uppsala, död 1792 i Eskilstuna - den föregåendes son

Directeur vid Hällefors 1750, directeur för svartsmidet 1760, assessor i Bergskollegium 1775 och bergsråd 1782. RVO, ledamot av Kungl Vetenskapsakademin, "den svenska bergshanteringens fader".

Gift 1758 m Catharina Elisabeth Odelstierna, född 1729, död 1800, dotter t notarien i Bergskollegium Erik Odelstierna och Anna Elisabeth Leijel.


VI
Carl Rinman
, född 7/10 1762 på Wiggesnäs gård vid Hedemora, död 18/1 1826 - den föregåendes son

Bergsmekaniker, directeur för svartsmidet i likhet med fadern, directeur för Eskilstuna fristad från 1793 med titeln bergmästare, 1799-1803 disponent för järnverken i Ockelbo.

Gift 1801 med Lovisa Hällström, född 1777, död i Gävle 1858, dotter till prosten i Hamrånge Lars Hällström och Anna Maria Sundelius.


VII
Carl Rinman
, född 25/11 1805 i Ockelbo, död 23/4 1891 på Svanö i Ångermanland (under besök hos sin dotter Louise Åkerblom) - den föregåendes son

Gift 24/11 1831 på rustmästarbostället Svedjan i Hedemora sn med Christina Sophia Eckman, född på Svedjan 30/7 1807, död 1875 på Holms säteri, dotter till överstelöjtnanten (major i Dalregementet med överstelöjtnants avsked) Carl Gustaf Eckman, född 1771, död 1825 och Christina Brigitta Öhman, född 1775, död 1870 på Forsbacka hos sin yngsta dotter Maria Benjamina, som var gift med brukspatronen där, Johan Ulrik August Lundeberg.

Vid Christina Sophia Eckmans dop var som faddrar antecknade
- Bergmästare Rinman med fru, född Hällström
- Kronobefallningsman Koersner med fru, född Hedengren
- Provisor Robert Blom
- Demoiselle Åmark
- Auditör Mallmin
- Demoiselle Gussander

Som ett egendomligt sammanträffande kan antecknas att faddrarna bergmästare och fru Rinman var hennes blivande svärföräldrar.

Carl Rinman genomgick Bergsskolan i Falun 1824-1825, blev 1826 bruksinspektor på Forsbacka bruk och var från 1838 directeur vid Finspångs kanongjuteri. År 1848 flyttade han till Norrland - dit redan den yngre, år 1810 födde brodern Erik överflyttat som bruksförvaltare vid Bollsta masugn - och var från 1848 bruksförvaltare vid Forsse järnbruk, tills han år 1853 blev ägare till Holms säteri och Björkå bruk, vilka han tillhandlat sig av Holm & Graninge Bruks AB. Brodern Erik, som varit disponent i detta bolag, hade redan året innan av samma bruksbolag inköpt Gålsjö bruk.

Vid tiden för övertagandet av Holm och Björkå var säteriet med huvudgård och jordbruk utarrenderat på 15 år från 1848 till Carl Rinmans svåger, Carl Herman Eckman, varför familjen Rinman bosatte sig på Björkå herrgård och det var först 1864, efter arrendetidens utgång, som de kunde ta Holms säteri i besittning som egen bostad.

Några år efter tillträdet till Holm och Björkå beslöt Rinman för att minska riskerna av den rätt tunga affären att associera sig med en av sina vänner söderut, dåvarande disponenten vid Motala mekaniska verkstad, Henning Schale (1814-1908), vilken övertog hälften av egendomarna och som brukspatron flyttade in på Björkå. Han synes ha bott där under sommarhalvåret men i Stockholm på vintrarna. Något längre fram - närmare bestämt 1872 - sattes företaget på aktier i form av det då bildade Björkå AB, i vilket de båda kompanjonerna gick in med hälften var av aktiekapitalet.

Konjunkturerna för järntillverkningen försämrades emellertid mot mitten av 1800-talet och gjorde det efterhand allt svårare för de mindre bruken att hävda sig i konkurrensen med de större bruksenheterna med deras ofta förmånligare läge i fråga om råvaruanskaffningen. I Norrland hade trävaruhanteringen börjat dominera på järnbrukens bekostnad, och det ena efter det andra av de gamla norrländska bruken lades ned. Vid Björkå syns stångjärnstillverkningen ha upphört någon gång på 1870-talet (vid Gålsjö dock först 1892), men bolaget hade sedan flera år tillbaka några större vattensågar igång.

År 1877, de var då relativt till åren komna, beslöt Rinman och Schale att dra sig tillbaka, bruksbolaget utbjöds till försäljning och förvärvades av det kort förut bildade Lugnviks Nya Sågverks AB, vars drivande kraft var den i Ådalens senare historia välkände Ole Gjörud, i vars efterkommandes händer det alltjämt befinner sig.

Carl Rinman och Christina Sophia Eckman hade sex barn:

1)  Carl, född 1833 på Forsbacka, död 8/9 1889 i Nora stad, ingenjör och godsförvaltare. Under åtskilliga år faderns medhjälpare på Holm och Björkå, senare bosatt på Stjernholm i Uppland och på brodern Svante Eriks egendom Rödjan i Dalsland. Gift 1864 m Fanny Malcolmina Rosén, född 1833, död 11/2 1920 i Ljungby. Deras dotter Ellen Rinman, född 1866 i Överlännäs, gifte sig 1886 i Nora stad med bergsingenjören och föreståndaren för Bergsskolan i Falun, sedermera professorn vid Kungl Tekniska Högskolan Erik Odelstierna, född 1853.

2)  Lovisa Christina (Louise), född 1835, se nedan.

3)  Christian Ludvig, född 1837 på Forsbacka, död 1911. Han genomgick Bergsskolan i Falun och liksom brodern Carl tjänstgjorde han i många år som medhjälpare till sin far. Han köpte längre fram Torsätra gård i V Ryds sn i Uppland men bosatte sig sedan i Stockholm och bodde då i Sturegatan 52. I Stockholm verkade han som direktör i Stockholms Intecknings Garanti AB. Han gifte sig 1868 med en av fru Schales släktingar, Wendela Johanna Schubert, född 1844, död 1903. Deras dotter Gertrud (Gerty) Wendela Amalia Rinman, född 1878, död 1902, blev i sin tur gift med professorn, livmedikus Olof Hult.

4)  Gustaf, född 1839 i Risinge, Östergötland (inom vilken församling Finspång är beläget), död 1895. Kassör bosatt i Sundsvall. Gift 1874 med Amanda Frid

5)  Svante Eric, född 1843 i Risinge, död 1893. Genomgick Chalmers slöjdskola, Ultuna lantbruksinstitut 1865-1867 och avlade lantmäteriexamen 1869. Inköpte och drev egendomen Rödjan i Dalsland. Gift 1879 med Anna Elisabeth Pripp.

6)  Sofia Wilhelmina, född i Risinge 1847, död som änka utan egna barn 1933. Det hade lyst till gifte mellan henne och handlanden Hans Erik Bergström 16/8 1885, men lysningen upphävdes av Domkapitlet 18/11 samma år. Gift 1888 med Hans (Hampus) Norlander, lantbrukare bosatt i Klofsta, Multrå.


VIII
Lovisa Christina (Louise) Rinman
, född 27/9 1835 på Forsbacka, död 15/1 1916 i Stockholm.

Gift 23/7 1864 på Holms säteri med dåvarande inspektorn på Nyviks sågverk (det nuvarande Köja), sedermera disponenten på Svanö, Nils Åkerblom, se Åkerbloms.

Vid hennes dop i Valbo kyrka var som faddrar inskrivna
- Sekreteraren i Statskontoret Nils Fredrik Öhman
- Handlanden och rådmannen Sven Rinman
- Dennes hustru Anna Magdalena Broman
- Bokhållare Carl Jacob Wising
- Mamsell C Groth

Av dessa var Augusta Wilhelmina Eckman hennes äldsta moster, rådman Rinman hennes farbror. Carl Jacob Wising, som då var bruksbokhållare på Forsbacka, kom senare som bruksförvaltare till Björkå, där han verkade i många år.

Om Lovisa Christina Rinmans och Nils Åkerbloms bröllop, som tydligen var en remarkabel händelse i brukskretsen i Ådalen, skriver N H Qvist i sin bok Ådalen.

Endast några få veckor före doktor Åkerbloms bortgång - han dog i augusti 1864 - hade hans son Nils förenat sina öden med brukspatronens äldsta dotter Louise. Bröllopet firades på Holm den 23 juli och föregicks av en större festlighet, vid vilken den nyutnämnde landshövding Weidenhielm deltog som ärad gäst. Den första tiden bodde de unga tu på Nyvik men flyttade efter ett kortare mellanspel på Lo till Svanö, det verk med vilket namnet Åkerblom alltsedan dess varit outplånligt förenat.